Zastrzeżenia

Informacje zawarte tutaj nie stanowią oferty sprzedaży, nie mają na celu nakłonienia do złożenia oferty kupna ani złożenia zapisów na akcje lub do zakupu papierów wartościowych VMS Rehab Systems, Inc. Informacje znajdujące się tutaj są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. 

Informacje nie są poradą inwestycyjną

Zawarte informacje zawarte tutaj nie stanowią porady inwestycyjnej.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Jeśli niniejsze informacje zawierają przewidywania, oszacowania, opinie, oczekiwania lub oświadczenia wybiegające w przyszłość, mogą one być niepewne i nieść z sobą elementy zarówno znanego, jak również nieoczekiwanego i nieprzewidywalnego ryzyka. Faktyczne wyniki i rozwój sytuacji mogą się z tego powodu znacząco różnić od tych przewidywanych i domniemywanych.

Ryzyko związane z inwestowaniem

Inwestowanie w spółki działające w branży opieki zdrowotnej i farmaceutycznej oferuje możliwość osiągniecia znacznych zysków, lecz obarczone jest także podwyższonym ryzykiem. Inwestowanie w takie spółki powinno zatem, co do zasady, być rozpatrywane w kategoriach inwestycji obarczonych ryzykiem, w której potencjalne ryzyko zmniejszenia wartości kwoty zainwestowanej lub jej utrata nie może być wykluczone. Dlatego taki rodzaj inwestycji jest rekomendowany jako element dywersyfikacji większego portfela inwestycyjnego.